جنجال در فیلم سینمایی شیشلیک

دسته بندی

اشتراک گذاری

فیلم سینمایی شیشلیک

با استهزای طبقه مستضعف و ترسیم حماقت ایشان در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، سعی میکند تا انسان با شرافت ایرانی را مبطلا به آنچنان فلاکت و بدبختی ادامه داری به تصویر بکشید که دیگر چارهای جُز مهاجرت و یا شورش علیه حاکمیت برای ایشان باقی نمانده.

انسانی که تمام شئون انسانیت او در فیلم سینمایی شیشلیک به سخره گرفته میشود و مبتنی بر سیاست «ژئوپلیتیک گرسنگی» مدنظر نظام سلطعه غرب، آنچنان تحقیر میگردد که تمام تلاش او «پَشم» است و او در توهم اقتدار «کارخانه پَشم ایران» به سر میبرد. اثری که به صراحت بر حضور زمانی خود در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی تاکید میورزد و اگر چه تاریخ  ۲۰ تیرماه را در منظر مخاطب خود برجسته میسازد؛ اما با صراحت بیان خود در دیالوگ و همچنین بهرهمندی از نمادها و نشانهها، سعی دارد تا جامعه ایران را درگیر فسادی سیستماتیک و غیر قابل علاجی نشان دهد که به واسطه حضور نظام تمامیت‌خواه و یا توتالیتاریسم (Totalitarianism) به اسم جمهوری اسلامی پدید آمده است!

پوستر فیلم سینمایی شیشلیک

مطالب پیشنهادی: تاخیر چند هفته ای در جنگ کنگ و گودزیلا

فیلم سینمایی شیشلیک با وسط کشیدن پای طبقه میانی و تهی دست و ترسیم حماقت ایشان در حمایت از آرمان ‌های انقلاب اسلامی , همت می کند تا مردمان با شرافت و با ایمان کشور‌ایران را در گیر به آنچنان فلاکت و تیره بختی ادامه داری به تصویر بکشید که دیگر چاره‌ای جُز گریز و یا شورش مقابل حاکمیت برای ایشان باقی نمانده.

انسانی که تمام شئون انسانیت او در «شیشلیک» به سخره گرفته می شود و بر پایه ی سیاست «ژئوپلیتیک گرسنگی» مدنظر نظام سلطعه غرب , آنچنان تحقیر می شود که تمام کارایی وی «پَشم» است و او در توهم قدرت «کارخانه پَشم ایران» به سر می برد . اثری که به صراحت بر حضور زمانی خود در سال ۱۳۹۸ هجری‌شمسی تاکید می‌ورزد و هر چند تاریخ ۲۰ تیرماه را در چشم مخاطب خود برجسته می‌سازد، البته با صراحت بیان خود در دیالوگ و همچنین بهره‌مندی از نمادها و آیات , تلاش دارد تا جامعه ایران را مشغول فسادی سیستماتیک و غیر قابل علاجی نشان دهد که به واسطه حضور نظام تمامیت‌خواه و یا این که توتالیتاریسم ( Totalitarianism ) به نام جمهوری اسلامی پدید آمده است!

اشتراک گذاری