سینما نیاز به نو آوری دارد

دسته بندی

اشتراک گذاری

سینما نیاز به نو آوری دارد
سید جمال ساداتیان تهیه و تنظیم کننده در رابطه نیازبیش از گذشته سینما به ابداع و معرفی بازیگران و وصال به نتایجی , زیرا پائین داخل شدن دستمزد‌ها خاطرنشان کرد : این موضوعی اساسی و مهم است و مطلقا برای رونق چرخه سینما و طی کردن سیر تکاملی آن به ابداع و خلاقیت نیاز داریم ضمن این‌که راءس تصمیم گیری برای فعال‌سازی و مدل برخورد در یک پروژه و بستن قرارداد با عامل ها فیلم به صنف تهیه و تنظیم کنندگان مربوط می شود , زیرا آنان راءس سوق دهی بازی سینما می‌باشند .

تهیه و تنظیم کننده «متری شیش و نیم» اعلام کرد : متاسفانه به دلیل اختلافات شدید یک‌سری ساله در سیستم تنظیم کننده‌ها , تصمیم گیری‌ها دشوارشده و در حالتی‌که تصمیمی گرفته می شود مورد اجرایی متعددی ندارد . به همین بهانه نسبتاً همگی شخصی عمل میکنند و اداره منسجمی نیست که بعداز روش افتادن صنفها و اتحادیه‌ها و . . . نظیر دیگر کشور‌های عالم بتواند مشاجره هماهنگی منافع همگانی آنها‌را به سود برساند و خروجی خیر ندارد .

این تهیه و تنظیم کننده خاطر نشان کرد : به نیز ریختگی یک کدام از مشکلات است و بی تردید مشکلات دیگری نیز به‌وجود آمده که روز آپ دیت روی نیز انبار شده و از حل آن غافل میگردند و جز خروجی منفی , دستاورد دیگری ندارد .

ساداتیان ذکر کرد : می بایست پیش از هرکاری به تاءمل یک دست شدن صنف تهیه و تنظیم کنندگان باشیم تا بتوانیم به فیض برسیم .

اشتراک گذاری